วีซ่า
Thai Company

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

ให้คำปรึกษาทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร และ บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
วีซ่า
Thai Company

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด (A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.) มีความเชี่ยวชาญในด้านให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติและใบอนุญาตทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร และมีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษางานด้านจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท ปรึกษาการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรึกษาการจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรึกษาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรึกษาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ปรึกษาการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ ปรึกษาการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ปรึกษาการจดทะเบียนเปลี่ยนเเปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปรึกษาการจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ ปรึกษาการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ ปรึกษาการจดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและเปลี่ยนแปลงตราประทับ ปรึกษาการขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม ปรึกษาการขอใบอนุญาตนำเที่ยว ปรึกษาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาการขออนุญาตเปิดคลินิกเวชกรรม ให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนอาหารและยา ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี ครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านบัญชีและภาษีอากรพร้อมให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ


บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาต ทำงาน / ใบอนุญาตท่องเที่ยว

A.N.M.2219 BUSINESS CO.,LTD. ให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และให้คำแนะนำการเปลี่ยนใบอนุญาตทุกประเภทและต่อบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ รับขอโค้วต้าให้กับต่างชาติ 3 สัญชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยมาตราฐานและตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณี ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง


ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหสถานซึ่งได้แก่ โรงแรม ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และ เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆ ไปให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือ ผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม.30

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 1 ปี ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัว แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก90 วันหากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

วิธีการแจ้ง


1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
2. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3. แจ้งผ่านออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ตม.
หมายเหตุ (ตามข้อ 1-2) คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกิน

กำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

**กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้มารายงานตัว

แจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

สัญชาติ

 • ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น, และประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ไต้หวัน, และฮ่องกง
 • ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า,ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก,ประเทศตุรกี, ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต้
 • ประเทศในทวีปแอฟริกา (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้), ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม

บริการรับทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี รับตรวจสอบบัญชีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี มากกว่า 20 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, ขายตั๋วเครื่องบิน, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า, จัดอบรม, สถานดูแลเด็กและคนชรา, โรงเรียน, สถาบันสอนภาษา, โฆษณา, นายหน้า ตัวแทนซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน และอื่นๆ
A.N.M.2219 BUSINESS CO.,LTD. ดำเนินการปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้คำแนะนำการเปลี่ยนบอนุญาตทุกประเภทและต่อบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ รับขอโค้วต้าให้กับต่างชาติ 3 สัญชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยมาตราฐานและตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง

ANM ให้บริการงานด้านบัญชีดังนี้

 1. รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นำส่งงบการเงิน
 2. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 3. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
 5. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 6. จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 7. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 8. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี Express
 9. จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
 10. ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 11. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย) มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้ มีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

เครื่องหมายการค้า หรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยรู้จักและเรียกขานกันง่าย ๆ ว่า ยี่ห้อ ตรา โลโก้ (Logo) หรือ แบรนด์ (Brand) นั้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในประเภททรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งแทบทุกประเทศทั่วโลกได้มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิไว้

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกวันนี้ เกี่ยวข้องผูกพันอย่างใกล้ชิดอยู่กับเครื่องหมายการค้านับตั้งแต่เริ่มตื่นนอนตอนเช้า จนถึงเวลาล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่ง ล้วนแต่ต้องสัมผัสอยู่กับ สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา ปลุกที่ปลุกให้เราตื่นขึ้นตรงเวลา สุขภัณฑ์ที่ใช้ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แชมพู ครีมและน้ำหอมต่าง ๆ เครื่องแต่งกายทุกชิ้น อาหารทุกมื้อ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน ที่ขับขี่ไปมา รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ แทบทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น

คนไทยทั่วไปนั้น ยังมีความสนใจในเรื่องเครื่องหมายการค้าน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทางราชการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ ประกอบกับไม่มีการเรียนการสอนวิชาเครื่องหมายการค้าในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับใด จะเริ่มมีบ้างในระยะหลัง ๆ ที่มีการสอนวิชานี้เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาทางกฎหมายของบางสถาบัน จึงทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่นักกฎหมาย นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น

ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจการค้านั้น ยังมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าน้อยอยู่มาก อาจเป็นเพราะมองไม่เห็นความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า จึงทำให้เกิดปัญหาการโต้แย้งและช่วงชิงสิทธิ รวมทั้งการปลอมแปลง ลอกเลียน และละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นคดีสู่ศาลมากมาย ทั้งในระหว่างคนไทยด้วยกันเองและระหว่างประเทศ สร้างความเสียหายในทางธุรกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

เรื่องของเครื่องหมายการค้า มีความสำคัญถึงขนาดถูกหยิบยกไปเป็นข้ออ้างในการตอบโต้และกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังเช่นกรณีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยกล่าวหาว่าไทยไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ “อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” และได้ใช้มาตรการภายใต้กฎหมายการค้าของสหรัฐระงับสิทธิ GSP ที่เคยให้แก่สินค้าไทย 16 รายการ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2531 เป็นจำนวนถึง 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยอย่างประมาณค่าไม่ได้

นอกจากนั้น ขณะนี้ได้เกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดสำคัญของไทย เช่น ประเทศจีน เวียดนาม พม่าเป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าไทย และส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของประเทศ

เครื่องหมายการค้า ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบเศรษฐกิจการค้า และนับวันจะยิ่งทวีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือประชาชนทั่วไป จะต้องตื่นตัวและหันมาให้ ความสนใจในเรื่องของเครื่องหมายการค้าอย่างจริงจัง เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อ สถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ จึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเครื่องหมายการค้าให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

รู้จัก คือรู้ว่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร มีคุณค่าความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร และจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างไร

รักษา คือให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าตระหนักในคุณค่าของเครื่องหมาย การค้า และรู้วิธีป้องกันรักษาสิทธิประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า ของตน

ละเว้น คือให้รู้ว่าการปลอมแปลง ลอกเลียน และละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย และควร ละเว้นการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการค้าเพื่อให้ระบบการค้าเกิดความเป็นธรรม


Customer Service

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

เงื่อนไขและบริการ

ประเภทวีซ่า
ผู้อยู่อาศัยถาวร
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่านักลงทุน
วีซ่าเกษียณอายุ
วีซ่าผู้ติดตาม
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขอใบเสนอราคา