ไอที, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
Thai Company

บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด

เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการเรียนรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลด้านอีเลิร์นนิง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำหรับการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรของลูกค้า
ไอที, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
Thai Company
บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด (DELEARN) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ทางการศึกษาให้แก่ลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป 
“To be the number one distance learning service provider for professional” 
เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการเรียนรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลด้านอีเลิร์นนิง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสำหรับการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรของลูกค้า ให้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และสร้างกลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาส่วนบุคคลกรอย่างตระหนักและยังยืน
บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation & Information Technology) ทางการศึกษาให้แก่ลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดยเน้นงานใน  4  ส่วนหลัก  คือ 
1. การติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) หรือ e-Learning System
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน (Courseware) ทุกรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล 
3. บริการบำรุงดูแลรักษาระบบ LMS (System Maintainance)
4. ให้คำปรึกษาทางด้านการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลากรหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประการณ์การทำงานจริงเฉพาะด้านนี้มาเนิ่นนาน มีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development: RD) อย่างต่อเนื่อง

Service
1.บริการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) ซึ่งประกอบไปด้วย

ส่วนบริหารจัดการระบบ
(System Administration)

ส่วนจัดการหลักสูตร
(Course Management)

ส่วนการจัดการคลังข้อสอบและการประเมินผลการเรียน
(Test and Evaluation Management)

การออกรายงาน
(Report)

2.บริการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร e-Learning Courseware ซึ่งประกอบไปด้วย
-การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรหรือเนื้อหาขององค์กรหรือบริษัทตามที่กำหนด
-การพัฒนาหลักสูตรโดยว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาให้
-การปรับปรุง e-Learning Coursewae ที่พัฒนาด้วย Adobe Flash ให้เป็น HTML5

3.บริการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร e-Learning Courseware ซึ่งประกอบไปด้วย

ให้คำปรึกษาทางด้านการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากรหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.บริการบำรุงรักษาและดูแลระบบ (Post Support)
-บริการปรับปรุงแก้ไข รุ่นปรับปรุง (Release)ของซอฟท์แวร์
-การให้บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์
-การให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งโดยจะเข้าไปดำเนินการในทุกๆ เดือน
-การให้บริการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน (Emergency Call)
-การนำหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน SCORM หรือ xAPI เข้าสู่ระบบ LMS

เงื่อนไขและบริการ

บริการ
ติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
บริการ IoT
อื่น ๆ
ซอฟท์แวร์
ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์
สถานที่ตั้ง
นนทบุรี
ติดต่อขอใบเสนอราคา