ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท ทีทีเอ็น คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เราดำเนินธุรกิจการก่อสร้างโดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผน ออกแบบการจัดการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ก่อสร้างของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรก่อสร้าง และพัฒนาแรงงานก่อสร้างไปด้วย เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ มีฝีมือดี สำหรับรองรับธุรกิจก่อสร้างต่อไป
ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท ทีทีเอ็น คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


เรามีทนายและผู้เชียวชาญทางด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานหลายปีพร้อมที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมาย ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ให้บริการด้านกฎหมาย ,แนะนำ ให้คำปรึกษา

และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการวาง ระบบการบริหารงานการจัดสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชี ภาษีอากรและความรู้ทั่วไป ตลอดจนการบริการตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านประกันภัยต่างๆ

ทีทีเอ็น คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส กำลังขยายบริการด้าน ธุรกิจก่อสร้าง และอาคาโรงงานต่าง ๆ จากประสบการณ์และความไว้วางใจกว่า 20 ปี และทีมงานที่ชำนาญนานเฉพาะด้าน เรายินดีให้คำปรึกษาครับ


บริการของเราธุรกิจการก่อสร้าง

ธุรกิจการก่อสร้างโดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผน ออกแบบการจัดการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ก่อสร้างของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร ก่อสร้างและพัฒนาแรงงานก่อสร้างไปด้วย เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ มีฝีมือดี สำหรับรองรับธุรกิจก่อสร้างต่อไป


ที่ปรึกษางานบุคคล พัฒนางานบุคคลพัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consultation

 1. สอนจัดทำระเบียบข้อบังคับ บริษัท (company rule and Regulation
 2. รับปรึกษาปัณหาแรงงานให้แก่ บริษัท เอกชน ต่างๆ
 3. จัดอบรมให้ความรู้ พนักงานด้าน กฏหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
 4. จัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร
 5. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP)
 6. วางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation)
 7. จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs
 8. จัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development & Change)
 9. จัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
 10. การสำรวจและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลสำรวจไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน


ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting and Tax Consulting service)

เรามีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากร ที่ถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ

 • รับให้คำปรึกษาสำหรับ บริษัทเอกชนที่ได้รับตรวจสอบ จากสรรพากร
 • ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ
 • เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 • บริการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน
 • Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)
 • สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ
 • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน การบันทึกบัญชี
 • ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ
 • และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน


รับตัดชุดยูนิฟอร์มประเภทต่างๆ ชุดพนักงานแต่ละหน่วยงานต่างๆ

รับตัดและออกแบบ เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อช็อป เสื้อโปโล ชุดกาวน์ หมวก ผ้ากันเปื้อน เสื้อเชิ้ต ชุดช่าง กางเกงแบบต่างๆหรือตัดตามแบบที่ลูกค้าต้องการมีผ้าต้วอย่างให้ลูกค้าเลือกตามต้องการ

เราบริการด้วยทีมงานที่มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี เราผลิตสินค้าเครื่องมือและวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาดดีคุ้มค่า เพราะเรามีระบบการตรวจสอบตั้งแต่ วัสดุในการบวกการผลิตและทดสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้สิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า ที่ปรึกษากฎหมายต่างๆ

ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน และเอกชน ในงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ คำสั่งและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ดำเนินการบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ผู้บริหารทราบสนับสนุนและประสานงานกับทนายความขององค์กรเกี่ยวกับการเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล

ลักษณะของงานที่ทำ

 • รับปรึกษากฎหมายให้แก่ บริษัทเอกชน ต่างๆ
 • ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมาย 
 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติ   คำสั่ง  กฎ  ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ 
 • ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่ องค์กร  หรือหน่วยงานต้องการ
 • ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ 
 • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทนายความประจำสถานประกอบการเกี่ยวกับการว่าความคดีต่าง ๆ ในศาล
 • ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ Board Of Investment (BOI) ยื่นขอ Board Of Investment (BOI) ขอรับการส่งเสริมการลงทุน แก้ไขโครงการ Visa & Workpermit รับทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาบินกลับ จดทะเบี่ยนบริษัทต่างชาติ ติดต่อกรมศุลกากร ปรึกษาด้านการ นำเข้า - ส่งออก | นำเข้าเครื่องจักร | นำเข้าวัตถุดิบ เดินเอกสารส่งออก Invoice, Packing List การซื้อที่ดินคนต่างด้าว | การถือหุ้นต่างชาติ | แก้ไขอัตราการถือหุ้น ขออนุมัติจำหน่าย | ทำลายเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ขออนุมัติชำระภาษีส่วนสูญเสียเงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
สถานที่ตั้ง
พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อขอใบเสนอราคา