นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1. คำจำกัดความ

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

“เรา” หมายถึง เว็บไซต์แอท-วันซ์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ฮิโรอะ ไทย จำกัด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เราเป็นผู้ให้บริการทั้งในปัจจุบันและที่เราได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือพัฒนาขึ้นใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“คุกกี้ (cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์เราได้สร้างขึ้นสำหรับดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้เพื่อการเข้าเว็บไซต์ โดยคุกกี้หรือไฟล์ข้อความดังกล่าวจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ข้อสงวนสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านรับทราบ เข้าใจ และยอมรับตกลงว่า เราตระหนักถึงความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เรายังคงสามารถแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของเรา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ของเราผ่านเว็บไซต์ รวมตลอดทั้งเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่เราโดยตรงในขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือตอบแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส สถานที่ตั้งหรือภูมิลำเนา เลขที่บัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ และ/หรือ จากการที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ และ/หรือ จากการรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เช่น ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลระบุตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ (Browser) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 เพื่อการระบุและยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการต่างๆ ของเรา

4.3 เพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ และ/หรือ จัดให้มีการสุ่มตรวจ หรือทดสอบโดยบุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หรือเพื่อการอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา

4.4 เพื่อการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราแก่ท่าน

4.5 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งไม่จำกัดแต่เฉพาะทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

4.6 เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษา วิจัย รวบรวมจัดทำสถิติ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของเราแก่ท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์ของเราแก่ท่าน ซึ่งท่านรับทราบและยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งบุคคลซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (“ผู้สนับสนุน”) อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้สนับสนุน ท่านสามารถแจ้งเราระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ เราไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ว่า ผลของการที่เราระงับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้สนับสนุนจะกระทบต่อการใช้บริการของท่านกับเราหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการให้บริการของเราแก่ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นแก่ผู้สนับสนุน ดังนั้น ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังหรืออาจขอคำแนะนำจากเราได้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสาระสำคัญในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าบริการจากเราได้ หรืออาจใช้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเราไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านต้องการกลับมาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพเหมือนดังปกติ ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราใหม่ทั้งหมด หรือดำเนินการตามคำแนะนำที่เรากำหนดให้ท่านปฏิบัติ

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเรา อันเป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ไม่ถือว่าเราปฏิบัติฝ่าฝืนความประสงค์ของท่านแต่อย่างใด และให้ถือว่าเราได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านแล้ว

ในกรณีที่ท่านมีข้อสังสัยในการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถติดต่อสอบถามจากเราได้ที่ [email protected]    โทรศัพท์หมายเลข 02-126-6625

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ Admin ได้ตามช่องทางดังนี้
[email protected] หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-126-6625

8. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บรวบรวม รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้ดังกล่าวไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นได้ ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


ข้อกำหนด ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2020