ข้อกำหนดการใช้บริการ At Once

ข้อกำหนดในการใช้บริการของ At-Once (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "ข้อกำหนดนี้") เป็นเงื่อนไขการใช้บริการเว็บเซอร์วิส (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ภายใต้ชื่อ " At-Once (แอท-วันซ์)" ที่กำหนดขึ้นมาโดยบริษัท 1-ซีอี วินด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทย ผู้ใช้บริการนี้ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "ผู้ใช้") จะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการนี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการ

บริษัทของเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้ก่อนล่วงหน้า และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับในข้อกำหนดนี้แล้ว ข้อกำหนดการใช้บริการหลังจากเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กับบริการนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการนี้ บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นมาอีกฉบับ

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่เป็นของบุคคลอื่น ได้มาโดยการยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อห้าม

ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

  1. กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และประโยชน์เชิงทรัพย์สินของบริษัทของเรา และบุคคลที่สาม
  2. การกระทำที่จะใช้ข้อมูลที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการนี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากวิธีที่บริษัทของเราเสนอให้ในฟังก์ชั่นของบริการนี้ (รวมถึงการพิมพ์ซ้ำและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องเหล่านี้เท่านั้น)
  3. การกระทำที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา และการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบภายในองค์กรธุรกิจที่บริษัทของเราหรือผู้ใช้อยู่ในสังกัด
  5. การส่งข้อมูลที่รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นอันตราย
  6. การกระทำแก้ไขปลอมแปลงข้อมูลที่สามารถใช้เกี่ยวกับบริการนี้ได้
  7. การกระทำที่อาจเป็นการขัดขวางการจัดการบริการนี้ของบริษัทของเรา
  8. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทของเราเห็นว่าไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงบริการและอื่นๆ

บริษัทของเราสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง และยกเลิกบริการใดๆ หรือทั้งหมดด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

หัวข้อที่ยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบ

ในบริการนี้ จากการพิจารณาและความรับผิดชอบของตัวผู้ใช้เอง จะถือว่าผู้ใช้ใช้บริการโดยยินยอมตามรายละเอียดด้านล่าง บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดทำ, การมีผลบังคับใช้, การปฏิบัติตามและการแก้ไขปัญหา ของข้อกำหนดนี้ จะบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ศาลที่มีอำนาจควบคุมดูแล

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ จะถือว่าศาลภายในประเทศไทยเป็นศาลที่มีอำนาจควบคุมดูแลข้อตกลงพิเศษของศาลชั้นต้น


ข้อกำหนด ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2020