ค้นหา
บริการโลจิสติกส์ 3PL คืออะไร

บริการโลจิสติกส์ 3PL คืออะไร

บริการโลจิสติกส์ 3PL หมายถึง การที่บริษัทหรือองค์กรจ้างบริษัทภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ (Third-Party Logistics Provider) มาดำเนินการและบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์แทน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การขนส่ง การกระจายสินค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โลจิสติกส์
 1. การจัดการด้านโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
          ผู้ให้บริการ 3PL จะรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานแทนลูกค้า เช่น การขนส่ง การจัดเก็บ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการข้อมูล
 2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง
          ผู้ให้บริการ 3PL เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 3. การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
          การใช้บริการ 3PL ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ความถนัดหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
          ผู้ให้บริการ 3PL มีทรัพยากรและขีดความสามารถที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้
 5. การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
          ผู้ให้บริการ 3PL มักจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ความสำคัญและประโยชน์ของ 3PL

ขนส่งสินค้า
 1. ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
          บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ความถนัดหลัก
 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการ
          ผู้ให้บริการ 3PL มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
 3. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
          ผู้ให้บริการ 3PL มีความเชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 4. เพิ่มความยืดหยุ่นและปรับตัว
          ผู้ให้บริการ 3PL มีทรัพยากรและความสามารถที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
 5. เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
          บริษัทสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยไม่ต้องลงทุนเอง

เมื่อใดที่คุณจำเป็นต้องจ้างบริษัท 3PL

โลจิสติกส์
 1. เมื่อต้องการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
          1.1 การใช้บริการ 3PL จะช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ เช่น รถขนส่ง คลังสินค้า เทคโนโลยีระบบจัดการ ฯลฯ
          1.2 บริษัทสามารถใช้บริการจากทาง Outsource เพื่อช่วยในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแทน และจะมีต้นทุนต่ำกว่าการดำเนินการเอง
 2. เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
          2.1 ผู้ให้บริการ 3PL มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการ ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          2.2 บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักของตนเอง ในขณะที่ผู้ให้บริการ 3PL รับผิดชอบงานด้านโลจิสติกส์แทน
 3. เมื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการบริการ
          3.1 ผู้ให้บริการ 3PL มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลด้านโลจิสติกส์
          3.2 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. เมื่อต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
          4.1 ผู้ให้บริการ 3PL มีทรัพยากรและขีดความสามารถที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของบริษัทได้
          4.2 บริษัทสามารถเพิ่มหรือลดกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์
 5. เมื่อต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด
          5.1 ผู้ให้บริการ 3PL มักจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
          5.2 บริษัทสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง

วิธีเลือกผู้ให้บริการ 3PL

การเลือกผู้ให้บริการ 3PL ที่ดีและมีเสถียรภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก หากคุณเลือกใช้ผู้ให้บริการ 3PL ที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทที่ให้บริการ 3PL มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำคัญที่บริษัทของคุณต้องพึ่งพาโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกบริษัท 3PL คุณควรศึกษาความเป็นมืออาชีพของบริษัทนั้น และรวมถึงเทคโนโลยีที่บริษัทผู้ให้บริการใช้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้คุณควรเลือกบริษัทที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

ซึ่งทางกระบวนการ 3PL มีลักษณะครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งผู้ให้บริการ 3PL จะเป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการแทนลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น 3PL จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่ต้องการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า 

โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ภายนอกมาดำเนินการแทน บริษัทจำเป็นต้องจ้างบริษัท 3PL เมื่อต้องการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพบริการ เพิ่มความยืดหยุ่น และเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการโลจิสติกส์ ของบุคคลที่สาม (3PL) จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการมอบหมายงานด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแทน แต่ทว่า การใช้ บริการโลจิสติกส์ 3PL นี้ จำเป็นที่จะต้องใช้บริการจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ในด้านสายงานโลจิสติกส์โดยตรง อย่างเช่นทาง บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 


ด้วยเครือข่ายระดับโลกภายใน บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ ให้บริการดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ และการดำเนินการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
สินค้านำเข้า
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจัดการสินค้าได้หลากหลายตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ และแม้กระทั่งการขนส่งพืชสำหรับการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ เราสนับสนุนธุรกิจระดับโลกของลูกค้าของเราด้วยการนำเสนอการขนส่งข้ามพรมแดนรวมถึง Express Series ที่ช่วยลดเวลาการขนส่งทางทะเลไปยังญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริการ คลังสินค้าและขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHPs, Food Defense, GSDP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ 02-337-3013 หรือ Line id : @495apobz

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง