ค้นหา
ความสำคัญของสัญญาการ รับเหมาก่อสร้าง

ความสำคัญของสัญญาการ รับเหมาก่อสร้าง

สัญญา รับเหมาก่อสร้าง เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดขอบเขต เงื่อนไข สิทธิ และหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา ในการดำเนินงานก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

สัญญารับเหมาก่อสร้าง
 1. การกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดของโครงการ
  1.1 สัญญาจะระบุรายละเอียดของงานก่อสร้าง เช่น แบบแปลน รูปแบบ วัสดุ คุณสมบัติ และมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
  1.2 ช่วยป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตงานและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

 2. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
  2.1 สัญญาจะกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพของงานก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ วิธีการตรวจสอบและทดสอบ การควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง
  2.2 ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สัญญาเป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 3. การกำหนดระยะเวลาและแผนงานก่อสร้าง
  3.1 สัญญาจะระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานก่อสร้าง รวมถึงกำหนดการและเงื่อนไขการส่งมอบงานในแต่ละช่วง
  3.2 ช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถวางแผนและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากความล่าช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานโดยรวม

 4. การกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
  4.1 สัญญาจะระบุมูลค่ารวมของงานก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดของการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานหรือความคืบหน้าของงาน
  4.2 ช่วยให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาสามารถบริหารจัดการด้านการเงินและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อพิพาทด้านการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้น

 5. การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคู่สัญญา
  5.1 สัญญาจะกำหนดความรับผิดชอบและการจัดการความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เช่น การประกันภัย การรับประกันผลงาน ความรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  5.2 ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงและหน้าที่ของตนเอง และมีมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

 6. การระงับข้อพิพาทและการยุติสัญญา
  6.1 สัญญาจะกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการ
  6.2 ในกรณีที่มีการผิดสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ สัญญาจะระบุเงื่อนไขและขั้นตอนในการยกเลิกหรือยุติสัญญาไว้อย่างชัดเจน

 7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  7.1 สัญญาจะระบุให้คู่สัญญาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎความปลอดภัย กฎสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  7.2 ช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษทางกฎหมาย

สัญญา รับเหมาก่อสร้าง จึงเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของความสำเร็จในงานก่อสร้าง ที่ช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุมคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและ ผู้รับเหมา การจัดทำสัญญาที่รัดกุม ครอบคลุม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี


At-Once  เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ออกแบบภายใน คุณสามารถเข้ามายัง At-Once เพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail