ค้นหา
ขั้นตอนในการขอ Work Permit ในไทย

ขั้นตอนในการขอ Work Permit ในไทย

การทำ ใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) นั้น จะต้องทำอย่างถูกระเบียบ และทำตามกฎหมาย เนื่องจากการการขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ผู้ประกอบการเองจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอ ใบอนุญาตทำงาน  พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ผู้ประกอบการต่างๆในประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องทราบถึงข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆของการ นำคนต่างชาติเข้ามาทำงาน ในประเทศ  เรามาดูในส่วนของ คุณสมบัติ เอกสารที่จำเป็นต่อการทำใบอนุญาตทำงาน กันต่อเลยครับ 

คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ Work Permit 

ขอ work permit
 • ต้องมี Non-Immigrant Visa “B” (จะออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทยเท่านั้น)
 • มีความสามารถในการทำงานตามที่ได้ขออนุญาต
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือ มีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบ Work Permit

เอกสาร
 • เอกสาร บต.25 
 • รูปถ่ายนาด 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  (กรณีขอใหม่)
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน (กรณีขอใหม่)
 • หนังสือเดินทางอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • Visa Non-B (ก่อนหมดอายุ 45-60 วัน) และWork Permit (กรณีต่ออายุ)
 • หนังสือรับรองแจ้งขออนุญาตให้ทำงานจากกระทรวงแรงงาน
 • ภงด.91 ของคนต่างชาติ (กรณีต่ออายุ)
 • เอกสารสำคัญของบริษัทที่จ้างงาน
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ หรือ นายจ้าง
" ใบอนุญาตทำงาน เป็นสิ่งสำคัญ 

สำหรับการทำงาน ของชาวต่างชาติ "


ขั้นตอนในการขอ Work Permit

ขอ work permit

เมื่อได้เตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว พนักงานต่างชาติ หรือ บริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องยื่นเอกสาร ขอใบอนุญาตทำงาน ที่กระทรวงแรงงาน  แต่ถ้าหากเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเริมโดยบีโอไอ จะต้องมีการแจ้งขอไปที่บีโอไอก่อน จากนั้นจะมีการออกใบอนุญาตทำงานผ่านทางศูนย์บริการ One Stop Service

ชาวต่างชาติที่ถือ ใบอนุญาตทำงาน จะสามารถทำงานภายใต้บริษัท และหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น การทำงานใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้จะถือเป็นความผิด และมีบทลงโทษ เช่น การปรับ และจำคุก นอกจากนี้ ในการรักษาใบอนุญาตให้คงอยู่จนถึงวันหมดอายุ

การ ขอใบอนุญาตทำงาน ควรจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ก่อนที่วีซ่าอยู่ชั่วคราวของชาวต่างชาติจะหมดอายุ โดยหนังสืออนุญาตทำงานจะออกให้กับชาวต่างชาติโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งทั้งบริษัทผู้ว่าจ้าง และบุคคลต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงานระบุไว้

เมื่อทำการยื่นเอกสารทั้งหมดแล้ว ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเอกสารยืนยันที่ระบุวันที่ให้มารับใบอนุญาตทำงาน และในวันที่มารับ ชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงานจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองพร้อมกับหนังสือเดินทางตัวจริง เพื่อนำมาประทับตราโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

กระบวนการในการอนุมัติ  Work Permit  จะใช้เวลา 7-10 วันทำการ หากเป็นการยื่นเอกสารที่กรุงเทพฯ แต่ในกรณีที่ดำเนินการในจังหวัดภูเก็ตอาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ใบอนุญาตทำงานจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และจะต้องมีการต่ออายุ ถ้าหากชาวต่างชาติยังมีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อ ทั้งนี้เงื่อนไขอาจแตกต่างไปหากเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนโดยบีโอไอ  หลังได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว พนักงานต่างชาติจะต้องดำเนินการขอต่อวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวจาก 90 วัน เป็นหนึ่งปี

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) จะต้องได้รับการต่ออายุก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยชาวต่างชาติ และบริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าของชาวต่างชาติให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน จะเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ใช้ในครั้งแรกหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานใดๆ


การ ทำงานในประเทศไทย อย่างถูกกฎหมายของชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญที่ต้องมีนอกเหนือจากวีซ่า Non-B คือใบอนุญาตทำงาน work permit ซึ่งทั้งสองนี้จะใช้ควบคู่กันไป และจะต้องมีการต่ออายุอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยากกับธุรกิจที่จ้างงานซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การต่อใบอนุญาตทำงาน หรือ การขอใบอนุญาตทำงาน เป็นเรื่องง่ายคือการใช้บริการจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนในการขอ work permit
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด  เป็นผู้ให้บริการ  ขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าทุกประเภท และ ต่อวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติ  รับขอโค้วต้าให้กับต่างชาติ 3 สัญชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยมาตรฐาน และตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง และยังมีอีกหลากหลายบริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-115-2778 หรือ Line id :  anm2219

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail