ค้นหา
จดทะเบียนบริษัท ง่ายๆ ด้วย 5 ขั้นตอน

จดทะเบียนบริษัท ง่ายๆ ด้วย 5 ขั้นตอน

การ จดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม หากเข้าใจถึงขั้นตอนและเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม การจดทะเบียนบริษัทก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้

จดทะเบียนบริษัท
ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทของบริษัท
ก่อนเริ่มกระบวนการจดทะเบียน ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยประเภทของบริษัทที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่
   1.1 บริษัทจำกัด (Limited Company) - เป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุน
   1.2 บริษัทมหาชนจำกัด (Public Limited Company) - เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้
   1.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) - เป็นรูปแบบที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
   1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Registered Ordinary Partnership) - เป็นรูปแบบที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างอย่างไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดชื่อและที่ตั้งของบริษัท
หลังจากเลือกประเภทของบริษัทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดชื่อและที่ตั้งของบริษัท โดยชื่อของบริษัทควรมีความโดดเด่น จดจำง่าย และไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นที่จดทะเบียนไปแล้ว นอกจากนี้ยังต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สำหรับที่ตั้งของบริษัทนั้น สามารถใช้ที่อยู่อาศัยของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้งของบริษัทได้ โดยไม่จำเป็นต้องเช่าสำนักงานแยกต่างหาก

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น
การจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องใช้เอกสารต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงควรเริ่มจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ เอกสารที่จำเป็นในการ จดทะเบียนบริษัท ได้แก่
   3.1 หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) ซึ่งระบุชื่อ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน และรายชื่อกรรมการของบริษัท
   3.2 ข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ซึ่งระบุกฎระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงานของบริษัท
   3.3 รายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
   3.4 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งบริษัท
   3.5 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
   3.6 เอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนบริษัทกำหนด เช่น หนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นจดทะเบียนบริษัท
เมื่อเตรียมเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ให้ยื่น จดทะเบียนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง (สนามบินน้ำ) หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ (e-Registration) ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 5 รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
หลังจากยื่นจดทะเบียนบริษัทแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร หากไม่มีข้อบกพร่องใดๆ จะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภายใน 1-2 วันทำการ โดยใบสำคัญนี้ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงว่าบริษัทได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ภายหลังจาก จดทะเบียนบริษัท แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม การขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การ จดทะเบียนบริษัท อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน แต่หากเข้าใจถึงขั้นตอนและเตรียมเอกสารให้พร้อม ก็สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทให้ถี่ถ้วน รวมถึงขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้การ จดทะเบียนบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ถ้าหากคุณมีความสงสัยในเรื่องนี้ สามารถ เข้ามายัง At-Once ของเราเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆจากทางบริษัทชั้นนำใน Website เรา เนื่องจากทาง Website ของเรา เป็นผู้รวบรวมรายชื่อบริษัท ที่ให้บริการอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ บริษัทรับตั้งบริษัท บริการรับจดทะเบียนบริษัท บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล และ บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  คุณสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ใน Website ของเรา และ สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการของเราได้ที่ Facebook ครับ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail