ค้นหา
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ใบอนุญาตทำงานนั้น หมายถึงชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจต่างๆ หรือ ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเข้ามาทำอาชีพอะไรจำเป็นที่จะต้องมีการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักร ว่าด้วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องยืนขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa “B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ เมื่อได้ลงตราเรียบร้อยแล้วนั้นให้ทำการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานหรือ work permit ซึ่งขั้นตอนการทำและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำกันครับ

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก, ใบอนุญาตเดินขาดหมดอายุ

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือ ใบอนุญาตเดินขาดหมดอายุ

1.คนต่างด้าวที่มีถิ่นพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรกเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่

2.มีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ได้ขออนุญาต

3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือ เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่3

4.ต้องไม่เคยมีโทษจำคุกหรือมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

เอกสารสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

  1. แบบคำขอ ต.ม.1และรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป ซึ่งจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์
  2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุถึงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีผ่านบริษัท B.O.I. หรือ กนอ.ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆชี้แจ้งเหตุผลที่ไม่ยื่น B.O.I. หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
  3. หนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้าง
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมกับฉบับจริง
  7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แต่การดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานหรือ Work Permit นั้น ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้ เพื่อทำให้สามารถดำเนินงานได้ดี และ รวดเร็ว ถูกต้อง

หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail