ค้นหา
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ใบอนุญาตทำงานนั้น หมายถึงชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจต่างๆ หรือ ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเข้ามาทำอาชีพอะไรจำเป็นที่จะต้องมีการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักร ว่าด้วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องยืนขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa “B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ เมื่อได้ลงตราเรียบร้อยแล้วนั้นให้ทำการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานหรือ work permit ซึ่งขั้นตอนการทำและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำกันครับ

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก, ใบอนุญาตเดินขาดหมดอายุ

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือ ใบอนุญาตเดินขาดหมดอายุ

1.คนต่างด้าวที่มีถิ่นพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรกเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่

2.มีความรู้ ความสามารถในการทำงานที่ได้ขออนุญาต

3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือ เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่3

4.ต้องไม่เคยมีโทษจำคุกหรือมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

เอกสารสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

  1. แบบคำขอ ต.ม.1และรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป ซึ่งจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์
  2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุถึงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีผ่านบริษัท B.O.I. หรือ กนอ.ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆชี้แจ้งเหตุผลที่ไม่ยื่น B.O.I. หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
  3. หนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้าง
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมกับฉบับจริง
  7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แต่การดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานหรือ Work Permit นั้น ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้ เพื่อทำให้สามารถดำเนินงานได้ดี และ รวดเร็ว ถูกต้อง

หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail