ค้นหา
มาทำความรู้จัก KONOIKE ให้มากขึ้น

มาทำความรู้จัก KONOIKE ให้มากขึ้น

บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  และ  ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GMP, Food Defense, GSDP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดย   ส่งสินค้าทั่วประเทศไทยแบบเหมาเที่ยว

เราแสวงหานวัตกรรมที่รากฐานเราแสวงหานวัตกรรมที่รากฐานของสังคมของเราที่สร้างคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมของเราที่สร้างคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ขับเคลื่อนด้วยความเคารพต่อมนุษยชาติ ขับเคลื่อนด้วยความเคารพต่อมนุษยชาติและความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ

We pursue innovation at the foundations. We pursue innovation at the foundations of our society that creates unique value,of our society that creates unique value, driven by respect for humanitydriven by respect for humanity and relationships of trust.

ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างมีความสำคัญและเป็นที่รักของผู้คน เรารู้ถึงคุณค่าอันล้ำค่าของสิ่งเหล่านี้ลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน ครอบครัว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเราทำงานเพื่อสร้างความผูกพันที่แท้จริงด้วยการคิดถึงอยู่เสมอบุคคลสำคัญที่เราเชื่อมโยงด้วยความผูกพันเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถผลักดันตัวเองได้อย่างแท้จริงเหนือความคาดหมายของทั้งบุคคลและสังคมให้เรานำนวัตกรรมมาสู่รากฐานของสังคมและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตของผู้คน

Treating people as important, and being loved by the people. We know the precious value of these things. Customers, consumers, employees, families, shareholders, and investors. We work to build true bonds by always thinking ofthese important people to whom we are connected. These bonds enable us to truly push ourselves, surpassing the expectations of both individuals and society. Let us bring innovation to the foundations of society, and create new value for people’s lives.

บริษัท โคโนอิเกะ คูล

จุดเริ่มต้นของกลุ่ม KONOIKE

เป็นเวลากว่า 100 ปีและหลายทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทของเรา บนเส้นทางที่เราเดินนี้ เรามีประวัติที่ต่อเนื่องในการสนับสนุน
บริษัทและรากฐานทางสังคม และการทำงานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พื้นฐานของสิ่งที่เราบรรลุผลสำเร็จคือความไว้วางใจที่เราได้รับจากลูกค้าจำนวนมากของเรา ในบรรดาลูกค้าของเรามีบางส่วนที่เราติดต่อกับเรามานานกว่า 100 ปี

It has been over 100 years and several decades since our company was founded. On this path that we have been walking, we have a continuous history of supporting companies and social foundations, and working towards innovation. The basis of what we have accomplished is the trust we have earned from our many customers. Among our customers are some we have been dealing with us for over 100 year.

KONOIKE COOL LOGISTICS THAILAND CO.,LTD.
ซึ่ง บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการคลังสินค้าและ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHP, Food Defense, GSDP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

แนวคิดทางธุรกิจของเรา
แนวคิดทางธุรกิจของเรา “นวัตกรรมบูรณาการ” หมายความว่าเรา สนับสนุนคุณภาพการผลิตและการบริการที่ ญี่ปุ่นและทั่วโลก ภาคภูมิใจในกระบวนการผลิตและบริการของพนักงานของโคโนอิเกะ ขณะเดียวกันก็สนับสนุน ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด รวมถึงก่อนและหลังกระบวนการโลจิสติกส์ นี่คือวิธีคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ ทำการปรับปรุงซ้ำๆ และสร้างบริการที่เป็นนวัตกรรม เราจะค้นพบความต้องการในขณะที่มองสังคมโดยรวม และสร้างบริการที่แก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ KONOIKE Group ได้ปลูกฝัง

บริษัท โคโนอิเกะ คูล

KONOIKE COOL LOGISTICS THAILAND CO.,LTD.

ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งควบคุมอุณหภูมิผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารคลังสินค้าและให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมากว่า 12 ปี 

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
เราจัดเก็บขนส่งและดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปีภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้ส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและดูแลความปลอดภัยของอาหารเป็นสำคัญ

We store, transport and process 24 hours a day, 365 days a year under optimal temperature control. Make important ingredients and products more reliable for customers We are committed to supporting and maintaining food safety.

  • อุณหภูมิภายในที่จัดเก็บเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ -18 ° C ถึง + 15 ° C และสามารถใช้ได้ในทุกโซนอุณหภูมิ พื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด 9,858 ตร.ม.(ความจุประมาณ 10,000 พาเลท)
  • Internal storage temperature varies from -18 ° C to + 15 ° C and can be used in all temperature zones. Total warehouse area is 9,858 sq m (capacity approximately 10,000 pallets)
  • ภายใต้ KWMS เราดำเนินงานคลังสินค้าที่รวดเร็วและมีคุณภาพโดยการจัดการสถานที่โดยใช้บาร์โค้ด
  • Under KWMS, we conduct fast and quality warehousing by managing locations using barcodes.
  • การใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติและไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่คงคุม      อุณหภูมิที่เหมาะสมไว้
  • Using natural refrigerants and LED lighting saves energy and reduces environmental impact while maintaining keep the appropriate temperature
  • พื้นที่ขนถ่ายสินค้ากว้างขวาง ยืดหยุ่นให้มีพื้นที่สำหรับการคัดแยกและ การกระจายสินค้า
  • Spacious cargo loading area Flexible to allow space for sorting and distributing products
  • เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิ โดยร่วมมือกับพันธมิตรและบริษัทในเครือ
  • We are committed to providing temperature controlled logistics services. By collaborating with partners and affiliated companies
บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
TEMPERATURE-CONTROLLED LOGISTICS IN SOUTHEAST ASIA
โลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราได้เปิดตัวบริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทญี่ปุ่นเติบโตอย่างดี เรามีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิในโฮจิมินห์ เวียดนาม และในกรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากการขนส่งภายในเวียดนามและไทยแล้ว เรายังให้บริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฯลฯ
We have rolled out temperature-controlled logistics services in Southeast Asian countries where Japanese companies are growing well. We have temperature-controlled warehouses in Ho Chi Minh, Vietnam and in Bangkok, Thailand. As well as transportation within Vietnam and Thailand, we provide extensive and high-quality temperature-controlled logistics services in Cambodia, Laos, Myanmar, etc.

การขนส่งระดับสูง
คุณภาพจากคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิข้างต้น เราทำการจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจากเมืองหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างราบรื่น นอกจากฟังก์ชันการแช่แข็งและการแช่เย็นแล้ว เรายังรวบรวมความรู้ของเราในฐานะบริษัทโลจิสติกส์ เช่น การเพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งของรถบรรทุกภายในองค์กรที่ติดตั้ง GPS เพื่อแสวงหาโลจิสติกส์คุณภาพสูง

HIGH-LEVEL TRANSPORTATION
Quality Based out of the above temperature-controlled warehouses, we conduct smooth temperature-controlled delivery from cities to regions in various Southeast Asian countries. As well as our freezing and chilling functions, we bring together our knowhow as a logistics company, such as increasing the delivery accuracy of our in-house trucks equipped with GPS, in our pursuit of high-quality logistic.

สำนักงานใหญ่ : 335/29 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา – ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10540 สนใจใช้บริการ ติดต่อเราทันที่ 
Tel (+66) 2 337 3013
Sales Department  : 063-269-0135  คุณสมคิด
Sales Department : 061-393-7998  คุณมินนี่

หรือ
tiktok-facebook
MAP

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง