ค้นหา
วิธีการตรวจสอบและการทดสอบสินค้า GMP

วิธีการตรวจสอบและการทดสอบสินค้า GMP

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การตรวจสอบและทดสอบสินค้า GMP จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด GMP โดยมีรายละเอียดดังนี้

GMP
 1. การตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้ามาว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่
  1.2 ตรวจสอบใบรับรองต่างๆ เช่น COA, COO, ใบรับรองฮาลาล เป็นต้น
  1.3 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไว้สำหรับการสุ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 2. การตรวจสอบกระบวนการผลิต
  2.1 ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สำคัญในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน เวลา pH เป็นต้น ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ
  2.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น ความสะอาด การจัดเก็บ การป้องกันการปนเปื้อน เป็นต้น

 3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  3.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส บรรจุภัณฑ์
  3.2 สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์และเคมี ว่ามีปริมาณจุลินทรีย์และสารเคมีอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
  3.3 ตรวจสอบฉลากและเอกสารกำกับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน

 4. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
  4.1 ตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการเก็บรักษาที่ระบุ ทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
  4.2 ทดสอบการขนส่งเพื่อประเมินบรรจุภัณฑ์ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง

 5. การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด
  5.1 ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด เช่น เครื่องชั่ง เทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น ตามความถี่ที่กำหนด
  5.2 จัดเก็บใบรับรองการสอบเทียบและบันทึกการสอบเทียบไว้เป็นหลักฐาน

 6. การตรวจสอบระบบเอกสาร
  6.1 ตรวจทานเอกสารต่างๆ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, บันทึก, รายงานการตรวจสอบ ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการอนุมัติก่อนใช้งาน
  6.2 จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สะดวกในการสืบค้น และป้องกันการสูญหาย

 7. การจัดการข้อร้องเรียนและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  7.1 ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแนวโน้มของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
  7.2 ดำเนินการสอบสวน หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน
  7.3 พิจารณาเรียกคืน ทำลาย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

การตรวจสอบและทดสอบตามแนวทาง GMP อย่างเข้มงวดและครอบคลุมทุกกระบวนการข้างต้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้ามีคุณภาพสูงและปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตอีกด้วย


ทาง At-once เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง โรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP คุณสามารถเข้ามายัง Website ของเราเพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail