ค้นหา
วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ มาตรฐาน GMP

วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ มาตรฐาน GMP

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งมีแนวทางในการปรับปรุงดังนี้

มาตรฐาน GMP
 1. จัดทำระบบเอกสารและบันทึก
  1.1 จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
  1.2 จัดทำบันทึกต่างๆ เช่น บันทึกการผลิต บันทึกการทำความสะอาด บันทึกการสอบเทียบเครื่องมือ เป็นต้น
  1.3 ทบทวนและปรับปรุงเอกสารและบันทึกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 2. ปรับปรุงสถานที่ผลิตและสภาพแวดล้อม
  2.1 ออกแบบสถานที่ผลิตให้เหมาะสม เช่น แยกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ควบคุมทิศทางการไหลของวัสดุและบุคลากร
  2.2 จัดให้มีระบบระบายอากาศ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและได้รับการบำรุงรักษา
  2.3 ควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  2.4 จัดให้มีโปรแกรมกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

 3. ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
  3.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
  3.2 วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
  3.3 สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัดค่าที่สำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความถี่ที่กำหนด

 4. พัฒนาบุคลากร
  4.1 กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน
  4.2 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน GMP และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  4.3 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเหมาะสม
  4.4 กำกับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี

 5. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
  5.1 กำหนดข้อกำหนดของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน
  5.2 คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีระบบ GMP หรือ ISO
  5.3 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ก่อนอนุมัติใช้ในการผลิต
  5.4 สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนที่วางไว้

 6. ทวนสอบและตรวจรับรองกระบวนการผลิต
  6.1 ดำเนินการทวนสอบกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ผลเพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
  6.2 ตรวจรับรองกระบวนการผลิต โดยมีหลักฐานยืนยันว่าได้ดำเนินการทวนสอบมาอย่างเหมาะสม
  6.3 จัดทำรายงานการทวนสอบและตรวจรับรองกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน

 7. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  7.1 จัดให้มีทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเป็นอิสระ
  7.2 วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ครอบคลุมทุกข้อกำหนด GMP

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามแนวทางข้างต้น จะช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับ มาตรฐาน GMP ได้อย่างยั่งยืน เสริมสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแล


ทาง At-once เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง โรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP คุณสามารถเข้ามายัง Website ของเราเพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail