ค้นหา
วีซ่ามีกี่รูปแบบ

วีซ่ามีกี่รูปแบบ

วีซ่าหรือใบอนุญาตพำนัก เป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมีเมื่อต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่น การขอวีซ่านั้นมีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาที่ต้องการพำนัก และเงื่อนไขของแต่ละประเทศ มาดูกันว่า วีซ่า มีกี่รูปแบบพร้อมรายละเอียดของแต่ละประเภทกัน

วีซ่า

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

เป็น วีซ่า ที่นิยมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนช่วงสั้นๆ มักจะมีระยะเวลาคร่อมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 วัน วีซ่าประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำงานหรือศึกษาในประเทศนั้นๆ

2. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) 

วีซ่า นี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจ เช่น เจรจาธุรกิจ ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานระยะสั้น โดยจะไม่สามารถทำงานประจำในประเทศนั้นได้

3. วีซ่านักเรียน นักศึกษา (Student Visa)

วีซ่า ประเภทนี้จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ซึ่งจะมีเงื่อนไขเรื่องเอกสารทางการศึกษา ที่พัก และทุนการศึกษาแนบมา

4. วีซ่าทำงาน (Work Visa/Employment Visa) 

เป็น วีซ่า สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างในประเทศนั้นๆ เพื่อไปทำงานเป็นเวลานาน ต้องมีสัญญาจ้างงาน เอกสารรับรองประสบการณ์ หนังสือเดินทางที่มีอายุเพียงพอ ฯลฯ

5. วีซ่าถาวร (Resident Visa)

วีซ่า ประเภทนี้สำหรับผู้ที่ต้องการไปพำนักในประเทศนั้นเป็นเวลานาน เช่น ไปอาศัยกับครอบครัว ลงทุน หรือเกษียณ ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินและเหตุผลที่เชื่อถือได้

6. วีซ่าชั่วคราว (Transit Visa) 

หากคุณต้องแวะเปลี่ยนเครื่องหรือพักค้างแรมในบางประเทศระหว่างการเดินทางก็อาจต้องขอวีซ่าชั่วคราวนี้ เพื่อคลายข้อกังวลในกรณีของการถูกปฏิเสธการผ่านแดน

นอกจากนี้ บางประเทศหรือกลุ่มประเทศอาจมีวีซ่ารูปแบบพิเศษเพิ่มเติม เช่น วีซ่าสำหรับผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residency Visa), วีซ่าสำหรับคนงานต่างด้าวพิเศษ (Special Entry Visa) หรือวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Visa)

จะเห็นว่า วีซ่า มีหลายประเภทหลากหลายตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หากคุณต้องการเดินทางไปยังประเทศใด การเตรียมเอกสารขอวีซ่า อย่างถูกต้องครบถ้วนนั้นมีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธ วีซ่า ซึ่งจะทำให้แผนการเดินทางล้มเหลว แต่ทว่าในประเทศไทยเอง ถ้าหากมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน หรือ พักอาศัย กระบวนการ ต่อวีซ่าในประเทศไทย นั้น มีดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสาร

1. เตรียมเอกสารให้พร้อม

อย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่า วีซ่า ที่ต้องการต่ออายุเป็นประเภทใด เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น หนังสือเดินทาง รูปถ่าย ใบรับรองการทำงาน/หนังสือจากสถานศึกษา หลักฐานการเงิน ฯลฯ หากขาดเอกสารไม่ว่าชิ้นเดียวอาจทำให้คำร้องถูกปฏิเสธ

2. ยื่นคำร้องก่อนวีซ่าหมดอายุ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนการต่ออายุวีซ่าล่วงหน้า โดยควรยื่นเอกสารก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 30-45 วัน เพราะกระบวนการพิจารณาใช้เวลาพอสมควร หากปล่อยให้วีซ่าหมดอายุไปแล้วถือว่าพำนักผิดกฎหมาย

3. เตรียมเงินประกันไว้ล่วงหน้า

นอกจากค่าธรรมเนียมการ ต่ออายุวีซ่า แล้ว ผู้ยื่นขอต่ออายุบางประเภทต้องวางเงินประกันไว้กับกระทรวงมหาดไทย เช่น วีซ่านักเรียน นักศึกษา หรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วแต่กรณี จึงควรเตรียมงบประมาณนี้ไว้ล่วงหน้า

4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ชัดเจน แม่นยำ และสอบถามข้อสงสัยได้ทันที อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พำนักอยู่อย่างถูกกฎหมาย

ผู้พำนักที่ได้รับการต่ออายุวีซ่าแล้วจะต้องระมัดระวังกิจกรรมของตนไม่ให้ขัดต่อกฎหมายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดประเภทวีซ่า พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเป็นต้น เพราะอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดี

การวางแผน การต่ออายุวีซ่าในประเทศไทย ให้ดี เตรียมเอกสารให้ครบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในการพำนักอย่างถูกต้องและราบรื่น พร้อมไม่มีปัญหาตกงานให้วุ่นวาย แต่ทว่า การต่อวีซ่านั้น จะทำได้ง่ายมากกว่าเดิม หากใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการ อย่างเช่น   บลู แอสซิสแท็นซ
ทำวีซ่า
ซึ่งทาง Blue Assistance Co., Ltd. เป็นตัวแทนใน การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทในประเทศไทย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียน การจัดตั้งบริษัทและงานบัญชี ผู้ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ทาง Blue Assistance Co., Ltd.  ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ อีกด้วย คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-661-7687-88  หรือ ที่ Email : [email protected] (งานช่วยเหลือทางการแพทย์)

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail