ค้นหา
ความต่างระหว่าง Transportation และ Logistics Management

ความต่างระหว่าง Transportation และ Logistics Management

การขนส่ง (Transportation) และ การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นสองแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด แต่มีขอบเขตและความหมายที่แตกต่างกัน การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองคำนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขนส่ง (Transportation)

1. การขนส่ง (Transportation) 

คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายสินค้า วัสดุ หรือบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยอาศัยพาหนะต่างๆ เช่น รถบรรทุก รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น การขนส่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลก

ความสำคัญของการขนส่งมีดังนี้
ประการแรก การขนส่งช่วยเชื่อมโยงระหว่างต้นทางและปลายทางในการส่งมอบสินค้า โดยทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกระหว่างแหล่งผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งอาจอยู่คนละภูมิภาคหรือคนละประเทศก็ตาม การขนส่งจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้

ประการที่สอง การขนส่ง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา โดยสินค้าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อถูกขนส่งไปยังสถานที่ที่ต้องการและในเวลาที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ตามความต้องการ

ประการที่สาม การขนส่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจ การเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

นอกจากนี้ การขนส่ง ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยช่วยกระจายสินค้าและบริการไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การขนส่ง เป็นองค์ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทานและระบบเศรษฐกิจ มีบทบาทในการเชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุน และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

2. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 

หมายถึงการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุม และการดำเนินการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ ดังนี้  
ประการแรก ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนเส้นทาง การขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ จะส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมลดลง ซึ่งทำให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้น

ประการที่สอง เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า การจัดการโลจิสติกส์ ที่ดีจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้าหรือสินค้าเสียหาย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

ประการที่สาม สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมจะสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต กลยุทธ์การให้บริการที่รวดเร็ว หรือกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดใหม่

นอกจากนี้ การจัดการโลจิสติกส์ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการบริการ และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าไ

โดยสรุป การขนส่ง จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกส์ ในขณะที่ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นมุมมองที่กว้างกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการและการจัดการกระบวนการต่างๆ ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการไหลของสินค้าและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์ ที่ดีจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่วนการขนส่งเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายสินค้าและบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ทั้งสองแนวคิดนี้มีความสำคัญและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

จะเห็นได้ชัดว่าระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ระบบขนส่งเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์เท่านั้น ระบบโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิธิภาพในการบริหารใ จัดส่งสินค้าได้มากกว่าที่ระบบขนส่งก็ทำได้ ซึ่งการจัดการของระบบโลจิสติกส์รวมไปถึง
  • บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
  • ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ
  • เอกสารสั่งซื้อต่างๆ
  • การประกันคุณภาพ
  • การเก็บรักษา
  • ระเบียบการนำเข้าและการส่งออก
  • การเรียกร้องค่าชดเขย ถ้าหากเกิดปัญหาใน การขนส่ง
  • การทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ใน การขนส่ง
  • การจัดการของผู้ขายและคู่ค้า
  • การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการลดค่าใช้จ่าย
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจัดการสินค้าได้หลากหลายตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ และแม้กระทั่งการขนส่งพืชสำหรับการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ เราสนับสนุนธุรกิจระดับโลกของลูกค้าของเราด้วยการนำเสนอการขนส่งข้ามพรมแดนรวมถึง Express Series ที่ช่วยลดเวลาการขนส่งทางทะเลไปยังญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริการ คลังสินค้า และ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHPs, Food Defense, GSDP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ 02-337-3013 Sales Department : 063-269-0135 (คุณสมคิด)  Sales Department : 061-393-7998 (คุณวนิดา) หรือ Line id : @495apobz

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง