ค้นหา
เอกสารครบ จบไว เตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อน จดทะเบียนบริษัท

เอกสารครบ จบไว เตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อน จดทะเบียนบริษัท

การ จดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมของเอกสารต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจดทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว หากเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือติดขัดในการจดทะเบียนได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัทให้ถ่องแท้ โดยเอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียมมีดังนี้
เตรียมเอกสาร
 1. หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)
  หนังสือบริคณห์สนธิถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดในการ จดทะเบียนบริษัท เนื่องจากเป็นเอกสารที่กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และรายชื่อกรรมการ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องได้รับการรับรองโดยผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท

 2. ข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association)
  ข้อบังคับของบริษัทเป็นเอกสารที่กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การโอนหุ้น อำนาจหน้าที่ของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 3. แบบคำขอจดทะเบียน
  แบบคำขอจดทะเบียนเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ จดทะเบียนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบ บอจ.1 (คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด) แบบ บอจ.2 (รายการจดทะเบียนบริษัท) แบบ บอจ.3 (รายละเอียดกรรมการ) และแบบ บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) เป็นต้น ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเหล่านี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

 4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ
  ในการ จดทะเบียนบริษัท จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของกรรมการ โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

 5. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินค่าหุ้น
  ในกรณีที่บริษัทมีการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จะต้องแนบสำเนาใบรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัท ซึ่งระบุจำนวนเงินที่ได้รับชำระและวันที่รับชำระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ในกรณีที่มีการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้เชี่ยวชาญ

 6. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงาน
  หากสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเป็นอาคารหรือสถานที่ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งสำนักงาน โดยหนังสือนี้จะต้องระบุรายละเอียดของสถานที่ เงื่อนไขการใช้สถานที่ และระยะเวลาการให้ความยินยอม พร้อมทั้งลงนามโดยเจ้าของสถานที่

 7. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
  ในการ จดทะเบียนบริษัท จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งจะแปรผันตามทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยสามารถชำระได้ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย

นอกจากเอกสารหลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในบางกรณีอาจมีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอมของคู่สมรส หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนควรสอบถามและตรวจสอบกับนายทะเบียนบริษัทให้แน่ชัดว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง เพื่อเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นจดทะเบียน

การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนการ จดทะเบียนบริษัท จะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยไม่เกิดความล่าช้าหรือติดขัดเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับรายละเอียดของเอกสารแต่ละฉบับ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและวางรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทต่อไป

ถ้าหากคุณมีความสงสัยในเรื่องนี้ สามารถ เข้ามายัง At-Once ของเราเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆจากทางบริษัทชั้นนำใน Website เรา เนื่องจากทาง Website ของเรา เป็นผู้รวบรวมรายชื่อบริษัท ที่ให้บริการอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ บริษัทรับตั้งบริษัท บริการรับจดทะเบียนบริษัท บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล และ บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  คุณสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ใน Website ของเรา และ สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการของเราได้ที่ Facebook ครับ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail