ค้นหา
5 วิธีการเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่เหมาะสม

5 วิธีการเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่เหมาะสม

การเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในแง่ของคุณภาพ งบประมาณ และระยะเวลา ซึ่งมีวิธีการเลือกผู้รับเหมาที่ดีได้ดังนี้

ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 1. การกำหนดคุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้รับเหมา
  1.1 กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ ผู้รับเหมา ที่ต้องการ เช่น ประสบการณ์ ผลงานในอดีต ขนาดของบริษัท ทีมงานหลัก ฐานะการเงิน เป็นต้น
  1.2 ระบุขอบเขตและข้อกำหนดของงานให้ชัดเจน เช่น แบบก่อสร้าง รูปแบบสัญญา กำหนดเวลา งบประมาณ มาตรฐานวัสดุ การควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ ผู้รับเหมา เข้าใจตรงกัน
  1.3 จัดทำเอกสารขอเสนอราคา (RFQ) หรือขอเสนอทางเทคนิค (RFP) ที่มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ในการคัดเลือก ผู้รับเหมา

 2. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลผู้รับเหมา
  2.1 ค้นหารายชื่อ ผู้รับเหมา ที่มีศักยภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สมาคม ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ธุรกิจ การบอกต่อแนะนำ เป็นต้น
  2.2 รวบรวมข้อมูลและประวัติของ ผู้รับเหมา แต่ละราย ทั้งข้อมูลทั่วไป ผลงานอ้างอิง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งบการเงิน ประวัติการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
  2.3 จัดทำบัญชีรายชื่อ (Vendor List) ของผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเตรียมสำหรับขั้นตอนการเปรียบเทียบและคัดเลือก

 3. การประเมินข้อเสนอและเปรียบเทียบผู้รับเหมา
  3.1 ขอใบเสนอราคาหรือข้อเสนอทางเทคนิคให้ ผู้รับเหมา ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้จัดทำข้อเสนอตามที่กำหนด
  3.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อเสนอที่ได้รับจากผู้รับเหมาแต่ละราย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรสอบถามให้ชัดเจน
  3.3 จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อเสนอของ ผู้รับเหมา ทุกราย ทั้งในด้านราคา เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาดำเนินการ บุคลากรหลัก ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
  3.4 ให้คะแนนและจัดลำดับผู้รับเหมาตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ผลงานอ้างอิง ความน่าเชื่อถือ การบริการหลังการขาย

 4. การตรวจสอบข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือ
  4.1 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารสำคัญของ ผู้รับเหมา ที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น เช่น ใบอนุญาต หนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน สัญญาผลงานในอดีต
  4.2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของโครงการเดิมที่เคยใช้บริการผู้รับเหมารายนั้นๆ เพื่อประเมินผลงาน คุณภาพ และการให้บริการที่ผ่านมา
  4.3 ตรวจสอบประวัติการทำผิดสัญญา การถูกร้องเรียน การมีคดีความ หรือปัญหาอื่นๆ ของ ผู้รับเหมา เพื่อประเมินความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ
  4.4 เยี่ยมชมสำนักงานหรือกิจการของ ผู้รับเหมา เพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ โรงงาน และการบริหารจัดการ

 5. การเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงสัญญา
  5.1 เลือก ผู้รับเหมา 2-3 รายที่มีผลงานออกมาดูดีและมีความน่าเชื่อถือ มาเจรจาต่อรองรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
  5.2 ทำความเข้าใจและสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของสัญญาร่วมกัน กำหนดเงื่อนไข ข้อตกลง และมาตรการเพื่อป้องกันหรือลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
  5.3 เปรียบเทียบข้อเสนอสุดท้ายจาก ผู้รับเหมา แต่ละราย ทั้งในแง่ของราคา ระยะเวลา การชำระเงิน การรับประกัน ข้อเสนอพิเศษ และเงื่อนไขอื่นๆ
  5.4 คัดเลือก ผู้รับเหมา ที่เหมาะสมที่สุด และดำเนินการจัดทำสัญญาและข้อตกลงให้สมบูรณ์ โดยอาจขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยตรวจสอบสัญญาอีกครั้ง

การเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและคุณภาพของโครงการ วิธีการข้างต้นจะช่วยให้สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาได้อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้วิธีการให้เหมาะกับบริบทและลักษณะของโครงการแต่ละประเภทด้วย เพื่อให้ได้ ผู้รับเหมา ที่ดีที่สุดและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น


At-Once  เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ออกแบบภายใน คุณสามารถเข้ามายัง At-Once เพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail